Links

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG):

www.gesetze-im-internet.de

Baumschutzverordnung Land Berlin:

www.stadtentwicklung.berlin.de

Pflanzenschutzamt Land Berlin:

www.stadtentwicklung.berlin.de

Arbofux Diagnosedatenbank:

www.arbofux.de

Bäume und Recht: Helge Breloer

www.baeumeundrecht.de

Informationen zum Thema Naturschutz und Baumpflege:

www.naturschutz-und-denkmalpflege.projekte.tu-berlin.de